Generelt om databeskyttelse i Greencubator

Som led i aktiviteter hos Greencubator behandler vi personoplysninger. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine data.

 

Transparent databehandling

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler data om dig og til hvilke formål, de bliver behandlet. Du har modtaget eller modtager en del af de samme oplysninger, når du registrerer dine oplysninger hos os.

Vedrørende oplysninger der er givet på baggrund af samtykke:

Samtykke, inden vi behandler dine persondata

Inden vi behandler oplysninger om dig, indhenter vi samtykke til de specifikke formål, med mindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag. Vi kan oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. Se nedenfor for, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage.

Videregivelse af personoplysninger sker ikke uden samtykke.

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører. Dog kan data videregives i forbindelse med rekruttering.

Oplysning om tilbagetrækning af samtykke

Det er til hver tid muligt for dig som registreret at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, skal du gøre følgende: Send en e-mail til info@greencubator.dk, hvorefter Dataansvarlige giver oplysning om, at samtykke er trukket tilbage. Du skal være opmærksom på, at trækker du dit samtykke tilbage, kan det have indflydelse på den måde, vi kommunikerer til dig på, eller der kan være ydelser som fx nyhedsbreve, vi ikke længere kan tilbyde.

 

Registreredes rettigheder

Den registreredes rettigheder

Som registreret hos Greencubator har du som registreret følgende rettigheder. Nedenfor er angivet, hvordan Greencubator håndterer disse, samt hvordan du som registreret kan udøve dine rettigheder.

Oplysning om registreredes rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder, disse oplysninger er også givet til dig, da du registrerede dig. Hvis du har afgivet samtykke efter 25. maj 2018 i forbindelse med registrering på vores hjemmeside, har du modtaget en mail med samme oplysninger.

Dine rettigheder er:

  • Ret til indsigt
  • Ret til berigtigelse
  • Ret til sletning
  • Ret til indsigelse
  • Ret til begrænsning
  • Ret til at tilbagetrække samtykke
  • Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden

Dataansvarlige underretter den registrerede, uden unødig forsinkelse, om hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af registreredes rettigheder.

Sådan udøver du dine rettigheder

Ret til indsigt:

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Den registrerede kan sende en e-mail til info@greencubator.dk, som efterfølgende behandles af dataansvarlig. Den registrerede modtager efterfølgende en bekræftelse med de oplysninger, der er registreret i forbindelse med denne samtykkeerklæring, samt formål hvortil de er indsamlet.

Ret til berigtigelse

Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger, vi behandler om dig. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til berigtigelse i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du gøre som følger:

Den registrerede kan sende en e-mail til info@greencubator.dk, som efterfølgende behandles af dataansvarlig. Den registrerede modtager efterfølgende en bekræftelse med de oplysninger, der er registreret i forbindelse med berigtigelse af data.

Ret til sletning

Du har som registreret i visse tilfælde ret til sletning af de oplysninger, vi behandler om dig, der er dog tilfælde, hvor vi har en retslig forpligtelse til at opbevare dem. Vi har rutiner, som gør, at vi sletter personoplysninger, der ikke længere tjener formål eller som der er retslig forpligtelse til at opbevare og behandle.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til sletning, for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:

Den registrerede kan sende en e-mail til info@greencubator.dk, som efterfølgende behandles af dataansvarlig.

Den dataansvarlige vurderer ved modtagelse af den registreredes anmodning om sletning, om der findes undtagelser for sletning. I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, begrundelse og hjemmel for undtagelse. Hvis ikke der findes undtagelser, sletter den dataansvarlige den registreredes personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, og meddeler den registrerede om dette.

Ret til indsigelse

Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigelse mod behandling, for de personoplysninger der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Den registrerede kan sende en e-mail til info@greencubator.dk og udøve sin ret til indsigelse mod behandling af de oplysninger, som virksomheden har registreret i forbindelse med denne samtykkeerklæring, samt årsag til indsigelse. Efterfølgende behandles denne af dataansvarlig. Personoplysninger vil ikke blive behandlet til formål, hvortil de er indsamlet, så længe der er en ikke afsluttet indsigelse mod behandling.

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer dataansvarlige at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger, indtil en afgørelse om udfaldet af indsigelsen foreligger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har som registreret ret til at anmode om begrænsning mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til begrænsning mod behandling, for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:

Den registrerede kan skrive en mail til info@greencubator.dk, hvor i det fremgår, at den registrerede ønsker at udøve sin ret til begrænsning mod behandling. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke længere bliver behandlet i virksomheden eller af eventuelle databehandlere, indtil begrænsning ophører.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at tilbagetrække samtykkeerklæring, skal du gøre som følger:

Den registrerede kan skrive en mail til info@greencubator.dk, hvori det fremgår, at den registrerede ønsker at trække sit samtykke tilbage, samt til hvilket formål samtykket er givet. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet. Eller sikrer sletning, såfremt der ikke findes undtagelser eller lovmæssige forpligtelser for sletning.

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Såfremt den registrerede ønsker at udøve sin ret til at indgive en klage til tilsynsmyndighed.

Den registrerede kan indgive en klage til tilsynsmyndighed ved at kontakte tilsynsmyndigheden, i Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

Dataansvarliges oplysningspligt

Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1, og artikel 18, underretter den dataansvarlige alle modtagere, som personoplysninger er videregivet til, så der foretages de nødvendige handlinger af parterne for at sikre den registreredes rettigheder.

 

Hvad bruger vi dine data til (behandling af persondata)

Vi opbevarer og behandler disse oplysninger om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:
– Indsamling af almindelige persondata
– Trafikdata om brug af internettet

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser og formål.

Det sker, når vi har brug for:
– Forbedring af vores produkter og tjenester
– Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
– Administration af din relation til os

Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formål, hvilke oplysninger der er tilstrækkelig og relevante, du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor for vi indsamler de enkelte oplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde formål, hvortil de er indsamlet. Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for den dataansvarlige og er årsag til, at vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger. Du kan altid anmode om indsigt jf. proces ovenfor.

Vi opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede, vi beder derfor dig oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger.

Vi bruger din e-mail og navn i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, vi behandler naturligvis kun de oplysninger, som du har givet samtykke til.

Cookies benytter vi til flere formål på hjemmesiden, læs mere under afsnittet om cookies.

 

Behandlingssikkerhed – organisatoriske og tekniske

Hvilke organisatoriske foranstaltninger er der taget for at sikre oplysninger, som er afgivet.

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informationssikkerhed.

Vi har indført instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Oplysninger vedr. nyhedsbreve bliver sendt fra hjemmesiden direkte til vores nyhedsbrevssystem og web-backend.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhed på hjemmesiden

Hjemmesiden benytter SSL (Secure Socket Layer). SSL er en krypteringsprotokol og betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt her imellem. Du kan altså indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside.

Organisatoriske foranstaltninger:

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger. Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne, dette er sikret ved interne kontroller og processer, og nødvendig undervisning.

 

Cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille fil med dataoplysninger. En cookie kan ikke ødelægge noget på din computer.

De bruges ofte til at give en bedre brugeroplevelse, og til indsamling af oplysninger vedr. brug af en hjemmeside.

Hvad bruger vi cookies til?

Vi benytter cookies på hjemmesiden til dels at sikre, at hjemmesiden virker ordentligt og giver dig en bedre brugeroplevelse, derudover benytter vi cookies til at trække statistik.

Hvis vi gemmer cookies på dit udstyr som del af en tjeneste, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke

Inden vi gemmer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Uden cookies kan websitet ikke forventes at fungere optimalt. Du kan få flere oplysninger nedenfor eller på vores website om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen herunder (Hvordan kan jeg undgå eller slette cookies).

Hvordan kan jeg undgå eller slette cookies?

Du kan til hver en tid slette cookies i browseren, men du skal være opmærksom på, at der kan være funktioner på hjemmesiden, der efterfølgende ikke virker optimalt.

Erhvervsstyrelsen har følgende vejledning til det:

https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

 

Greencubator

Nørrebro d. 16/4-2020